OKL – pracovisko klinickej biochémie

Vedúci pracoviska: MUDr. Ľubomír Kónya
Telefón: 048/2820 379 laboratórium

Informácie:
Lekár: MUDr. Ľubomír Kónya
atestácia: klinická biochémia
tel.: 048/2820 521
e-mail: konya@nspbr.sk

Vedúci laborant: Slavka Ďuriančiková

e-mail: duriancikova@nspbr.sk

Laboratórium: tel.: 048/2820 379

Dokumenty na stiahnutie:

Klinická biochémia je medicínsky odbor, ktorý patrí medzi vyšetrovacie a liečebné zložky zdravotníckej starostlivosti. Jeho náplňou je sledovanie metabolických pochodov v organizme, a to nielen v zdraví – pri prevencii, ale predovšetkým počas choroby – pri včasnej diagnostike ochorenia, pri určení rozsahu poškodenia organizmu a stanovení prognózy, ako i pri sledovaní úspešnosti liečby.
Na úseku klinickej biochémie vykonávame široké spektrum základných rutinných i špecializovaných biochemických a imunologických vyšetrení, ktoré poskytujeme pre všetky lôžkové i ambulantné zložky NsP Brezno, n.o., ako aj pre ambulancie v spádovej oblasti okresu Brezno. Podieľame sa na metodickom vedení prípravy vyšetrovaných osôb, spôsobe odberu a prepravy biologického materiálu, jeho spracovaní a interpretácií výsledkov, poskytujeme konzultačnú činnosť.
Systematicky vykonávame internú a externú kontrolu kvality laboratórnych vyšetrení, a to kontrolu správnosti a presnosti biochemických a imunologických analýz. Naše pracovisko je zapojené do medzinárodných systémov kontroly kvality laboratórnych vyšetrení a pravidelne získava certifikáty od príslušných organizácií:
Systém Externej Kontroly Kvality (SEKK) – Pardubice, Česká republika
Na úseku klinickej biochémie vyšetrujeme biologický materiál: krv, sérum, plazmu, moč, likvor, punktáty, pot, stolicu.

Vyšetrované parametre: 
– acidobázická bilancia
– albumín – sérum, moč, likvor, punktát
– ALP
– ALT
– amyláza – sérum, moč, punktát
– AST
– bielkoviny celkové – sérum, moč, likvor, punktát
– bilirubín celkový a priamy
– CK
– C-reaktívny proteín (CRP)
– draslík – sérum, moč, punktát
– fosfor – sérum, moč
– glukóza – krv, sérum, plazma, moč, likvor, punktát
– GMT
– hemoglobín glykozylovaný (HbA1c)
– horčík – sérum, moč
– chloridy – sérum, moč, likvor, pot
– cholesterol celkový – sérum, punktát
– cholesterol HDL
– imunoglobulíny: IgA, IgE, IgG, IgM
– kreatinín – sérum, moč + klírens kreatinínu
– kyselina močová – sérum, moč
– laktát – plazma, likvor
– LDH – sérum, punktát
– lipáza
– močovina – sérum, moč
– močový sediment jednorázový
– močový sediment Hamburgerov
– sodík – sérum, moč
– transferín
– triacylglyceroly
– väzbová kapacita železa
– vápnik – sérum, moč
– železo

Špeciálne vyšetrenia:

– kardiálne markery: ultrasenzitívny Troponín T
– markery štítnej žľazy: TSH, fT4
– prenatálny screening: hCG, AFP
– nádorové markery: CEA, CA 15-3 , CA 125, CA 19-9, PSA, free PSA, ferritín, AFP
– fertilné hormóny: LH, FSH, Estradiol, Progesterón, Testosterón, Prolaktín
– rôzne: intaktný parathormón, kortizol, ferritín, prokalcitonín, prealbumín
– stolica – okultné krvácanie, tuky, pH, kalprotektín
– likvor – biochemická a mikroskopická diagnostika
– CIK
– potenciometrické meranie pH v telových tekutinách
– drogy – skríningové vyšetrenie na prítomnosť v moči
– liečivá – vankomycín, gentamycín