Oznámenie o výbere záujemcov o uzavretie nájomnej zmluvy
Ján Jagerčík
Posted in Aktuality, Zmluvy

Oznámenie o výbere záujemcov o uzavretie nájomnej zmluvy

V súlade so zákonom č. 4/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné […]

Ján Jagerčík
Posted in Zmluvy

Oznámenie o výbere záujemcov o uzavretie nájomných zmlúv

Oznámenie o výbere záujemcov o uzavretie nájomných zmlúv   V súlade so zákonom č. 4/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. […]

Ján Jagerčík
Posted in Zmluvy

zmluvy

Zmluvy V zmysle zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv od 1.4.2015. Link: www.crz.gov.sk.